Salgs- og leveringsbetingelser

 Vi ønsker et pålideligt og tillidsfuldt samarbejde med alle vores kunder i Miladan.


Du bedes venligst respektere og følge Miladans betingelser for salg og levering. 


 

 

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser ved Miladan

 

Indledning

Dette følgende dokument for salgs- og leveringbetingelser værner om aktiviteter i forhold til tilbudsgivning, salg og leverancer i Miladan.

Miladan hæfter sig ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som et led i vores virksomhedspolitik. Udgangspunktet for disse betingelser er, at der skabes et fælles grundlag for alle partere i enhver handel.

1.1. Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse salgs- og leveringsbetingelser. 

“Kunden” betyder det selskab eller den virksomhed, som har afgivet en ordre til Miladan.

“Miladan” betyder Miladan ApS, CVR-nr. 40232028.

“Salgs- og leveringsbetingelser” betyder disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv eventuelle bilag.

“Produkt” betyder et af Miladans produkter, som er genstand for en ordre afgivet af Kunden til Miladan.

“Direkte leverancer” betyder levering af produkter direkte fra Miladans leverandør til Kunden.

 

Gyldighed

2.1. Disse Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle afgivne tilbud på, eller salg og levering af Produkter fra Miladan, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.2. Disse Salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse både i forhold til Miladans levering af Produkter til Kunden og i forhold til Direkte Leverancer. 

2.3. Salgs- og leveringsbetingelserne er ugyldige, hvis der er blevet indgået en skriftlig aftale om ændrede eller tilpassede betingelser for den specifikke Kunde.  

2.4. Uoverensstemmelser bliver håndteret i forhold til Miladans salgs- og leveringsbetingelser.

 

Garanti fra fabrikant / producent

3.1. Såfremt fabrikanten/producenten af Produktet yder en garanti, som kunden kan støtte ret på, vil alene fabrikanten/producenten hæfte for den garantiforpligtelse kunden kan således ikke rejse krav mod Miladan som følge af fabrikantens/producentens garanti.

 

Tilbudsgivning, ordrebekræftelse og prisfastsættelse

4.1.Kundens ordre og bestilling er ikke bindende for Miladan, førend at Miladan har accepteret ordren.

4.2. Når kunden har afgivet en ordre, kan kunden ikke foretage ændringer i ordren, medmindre dette accepteres af Miladan.

4.3. Kundens ordre og levering kan være omfattet af betaling af tillæg.

4.4. Alene erhvervsdrivende kan afgive ordre til Miladan.

 

Priser

5.1. Alle priser er som udgangspunkt angivet i danske kroner eller i EURO og er eksklusiv moms, tillæg, gebyr m.m. med mindre andet er angivet. 

5.2. Miladan forbeholder sig retten til prisændringer, som følge af ændringer i råmateriale priser, inflation o. lign.

 

Levering

6.1. Levering sker EX Works (EXW) Miladan i Vejle, medmindre andet er aftalt.  

6.2. Sker levering med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til fragtfører eller speditør, uanset om denne blot formidler selv eller forestår denne.

 

Leveringstid og forsinkelse

7.1. Angivelse af leveringstidspunktet i ordrebekræftelsen er fastsat skønsmæssigt. En leverance som er forsinket fra Miladans side inden for 4 arbejdsuger regnet fra den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid anses for rettidig.

7.2. Har levering ikke fundet sted senest 4 arbejdsuger efter det opgivne leveringstidspunkt, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til selskabet at tilkendegive, at ordren annulleres, såfremt levering ikke finder sted inden 4 arbejdsuger efter, at selskabet har modtaget meddelelsen. Sker leveringen ikke inden udløbet af de 4 arbejdsuger, betragtes ordren som annulleret. Kunden er ikke berettiget til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab uanset årsag. Miladan er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancestab, eller andre direkte eller indirekte tab eller skader.

7.3. Miladan har ansvaret for at oplyse forsinkelsen til kunden, hvis forsinkelsen kan betegnes som værende beregnet eller forventet.

 

Annullering af ordrer

8.1.  Annullering af ordrer forudsætter skriftlig accept fra Miladan. Kundens ønske om annullering af ordrer skal meddeles Miladan skriftligt. En annullering er først accepteret, når Miladans skriftlige accept foreligger. 

 

Returnering af varer

9.1. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale.

9.2. Returnering sker for kundens regning og risiko. Såfremt kunden har returneringsret, skal varen leveres tilbage i ubeskadiget stand og original emballage, idet den i modsat fald kan afvises.  

9.3. Specielt fremstillede varer tages ikke retur.

9.4. Til dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes minimum 20% af fakturaprisen på de returnerede varer, dog minimum DKK 350,-. Endvidere kan Miladan beregne sig et tillæg for eventuel nødvendig ompakning osv.

 

Ejendomsforbehold

10.1. De solgte produkter forbliver Miladans ejendom, indtil Miladan modtager den fulde betaling for produkterne.

10.2. Miladan har ejendomsretten til, produkter, tegninger, klichéer, designs, udkast, billeder m.v., uanset om køberen har givet fuld betaling for det solgte, medmindre der er blevet aftalt andet skriftligt.

 

Ansvar for mangler

11.1. Miladan er ikke ansvarlig for, hvordan kunden anvender det solgte produkt.

11.2. Miladan er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser, som kan være hændt ved kunden som følge af en mangel eller fejl på produktet.

11.3. Kunden er forpligtet til at undersøge produktet straks efter leveringen, i henhold til fejl eller mangler ved produktet. Miladan har retten til at afvise enhver reklamation vedr. mangler i kvalitet, funktionalitet o. lign. som burde være konstateret ved kvalitetsundersøgelsen, eller efter produktet er blevet anvendt eller solgt videre.  

11.4. Reklamationer vedr. mangler ved leverancer skal altid foretages skriftligt. Reklamationer vedr. mangler skal fremsættes inden for 14 dage fra varens modtagelse.  

11.5. Ved korrekt og rettidig reklamation over mangelfuld leverance eller dårlig produktkvalitet, som kan fremvises som værende fejl grundet fremstilling, konstruktion, design eller materiale, vil Miladan foretage afhjælpning eller omlevering efter Miladans valg.

11.6. Kunden har reklameret, og derved ret til at hæve aftalen med Miladan ang. mangelfuld leverance, hvis Miladan ikke har foretaget afhjælpning eller omlevering inden for en rimelig tidsperiode.  

11.7. Hvis aftalen bliver ophævet af kunden pga. rettidig mangelfuld leverance jf. punkt 11.3, 11.4, har kunden retten til at fremsætte erstatningskrav af sælgeren, for de meromkostninger, der er blevet påført ved leveringen og anskaffelsen af produkterne.  

11.8. Uanset hvilke betingelser, så er sælgerens erstatningskrav altid begrænset og kan aldrig overstige købesummen.

 

Produktansvar

12.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse Salgs- og leveringsbetingelser. 

12.2. Miladan kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af et Produkt, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af Miladan eller andre, som Miladan er ansvarlig for. 

12.3. Miladan er ikke ansvarlig for eventuel skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af et Produkt, efter levering er sket. Miladan er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos Kunden, eller på Kundens produkter, hvori et Miladan Produkt indgår. 

12.4. Miladan er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre direkte eller indirekte tab eller følgeskader, herunder konventionalbod betalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af at Miladan har leveret et defekt Produkt til Kunden, medmindre Kunden kan dokumentere, at Miladan har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 

12.5. Kunden skal friholde Miladan for ethvert erstatningskrav vedhørende produktansvar fremsat af tredjemand med Miladan, i det omfang Miladan i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor Kunden. 

 

Force Majeure

13.1. Miladan er ikke ansvarlig for, og hæfter ikke ved, hvis der opstår uforudsete begivenheder der forårsager forsinkelse som følge af Force Majeure.

13.2. Force Majeure dækker over begivenheder, så som brand, krig, strejke, oprør, lockout, blokade, forbud af import eller eksport, valutarestriktioner, vareknaphed, tyveri, naturkatastrofer eller andre lignende uforudsete begivenheder.

 

Spørgsmål og svar

Disse salgs- og leveringsbetingelser er udviklet af Miladan.

Dokumentet er internt godkendt af administrerende direktør, Henrik Thomsen.

Alle spørgsmål vedr. salgs og leveringsbetingelser kan henvendes til info@miladan.dk

Andet information kan tilgås via Miladans hjemmeside www.miladan.dk